Förutsättningar och Krav för att Lyckas

Förutsättningar och krav som ställs på ledare och medarbetare för att lyckas med att förbättra ledarskap, laganda och kommunikation.
Insikt, förankring och rätt mental inställning till följande förutsättningsområden gäller;

Process – punktinsats/projekt
Beteendemål/Operativa mål
Kvalitetssäkring/Verksamhetsstyrning
Laganda
Identitetsbehov
Motivation 90/10 regeln
Ledarskap
Kommunikation & Kroppsspråk
Öppenhet
Självinsikt
Stresshantering
Prestationspsykologi
Delaktighet
SIQ

PROCESS – PUNKTINSATS/PROJEKT

Process innebär något som är ständigt pågående. Beteendeförändringar är beroende av tid och kräver tålamod. I inledningsfasen kräver processinriktat utvecklingsarbete mer tid och kostar mer, men både tid och kostnader planar ut under processens gång. De resultat som ett processarbete ger i förhållande till punktinsatser, t ex kursverksamhet och föreläsningar, är större och mer bestående.

Mänskliga beteenden i form av tankar, känslor och energier tar tid att utveckla och förankra, med andra ord är tid en förutsättning. Det är viktigt att ta reda på de tankar, känslor och energier som bildar företagets kultur just i nuläget. På så sätt kan man skräddarsy insatser. Ett nuläge synliggörs och ger alla inom företaget möjlighet att känna efter vad de vill utveckla. Punktinsatser/projekt och kampanjer förändrar ingenting på sikt.


BETEENDEMÅL (normer för beteende, värderingsgrund, individuella beteendemål)  -  OPERATIVA MÅL

Det räcker inte längre att utveckla den operativa kompetensen inom företaget. Konkurrenskraften i dagens och framtidens företag ligger i att utveckla den beteendemässiga kompetens, sociala kompetens, som är ett outnyttjat kapital i de flesta företag. För att hänga med i den framtida konkurrensen bör företag satsa på att utveckla  beteendemässig kompetens i lika hög grad som den operativa kompetensen.


KVALITETSSÄKRING/VERKSAMHETSSTYRNING

Kvalitetssäkring innebär att man ständigt utvecklar företaget både i beteende- och i operativt hänseende. Som bas för utveckling finns interna och externa mätningar, vilka utgör underlag för alla i företaget, så att man ständigt i beteende- och i operativt hänseende förankrar mål baserat på dessa mätningar.
Kompetensutveckling i internt perspektiv/på arbetet skall göras i linje med den fakta och det underlag som kommer fram i de interna mätningarna. Detta innebär kompetens och utveckling i operativt och beteendemässigt perspektiv. Likaså underlag från externa mätningar skapar förutsättningar för rätt kompetens på ett liknande sätt.
Organisationer/Företag som förankrar målsättningar baserat på fakta internt och externt, operativt och beteendemässigt med rätt säkerställd kompetens skapar större lönsamhet.

Viktigt att förstå är att det ska finnas kvalitetssäkring/verksamhetsstyrning i både operativt och beteendemässigt perspektiv.

Allas delaktighet på alla nivåer är en förutsättning.

I operativt perspektiv internt och externt finns olika modeller och verktyg som anpassas beroende på företagets behov.

TQM – Total Quality Management – är en filosofi som tidigare användes som benämning på bland annat ovanstående. Idag pratar man om kundorientering som ligger i linje med SIQs värderingar.

Ett synligt engagerat ledarskap med rätt mental inställning är ett krav.


LAGANDA

Laganda skapas genom att alla har en god kontakt och kännedom om varandra. Delaktighet innebär att alla lagmedlemmar vet vilka mål som laget har satt upp, både operativt och beteendemässigt. Hela laget enas om och känner sig delaktiga i de normer för beteende (spelregler) som man gemensamt bestämt. En gemensam värderingsgrund medvetandegörs. Alla vet vad som gäller. En för alla, alla för en.


MÄNSKLIGA BEHOV (Materiellt – socialt, identitetsbehov)

I Sverige i dag är identitetsbehovet hos varje individ större än de materiella behoven. Människor vill bli sedda och bekräftade, både på arbetsplatsen och privat. Förr ”jagade vi” mat och skydd mot kyla etc. Dessa behov är i regel tillgodosedda idag. De organisationer som har mest förståelse för detta har lättare att förankra en ständigt pågående process gällande exempelvis personlig utveckling.


MOTIVATION – 90/10-REGELN

Ca 90% av människans motivation baserar sig på beteende. Det är därför av största vikt att förankra normer för beteende, d v s en värderingsgrund. De undersökningar som görs när det gäller motivation på svenska företag visar att endast 10% av de motivationsfaktorer som tas upp är av operativ art, t ex högre lön, bättre arbetsmiljö, bättre arbetsredskap etc. Hela 90 % av de motivationsfaktorerna som nämns handlar om beteende och relationer,  t ex förhållandet till närmsta chef, arbetskamrater, delaktighet, laganda etc.
De flesta som slutar en anställning gör det på grund av relationsproblem och det kostar företagen mycket energi och ekonomiska resurser.


LEDARSKAP

En ledare är en person i relation till skillnad från en chef som är en person i position.

Ett bra ledarskap kännetecknas av följande kriterier:

- God självinsikt – Engagemang i andras utveckling
- Kontakt, bjuda på sig själv, öppenhet
- Utvecklingsbenägenhet både operativt och beteendemässigt
- Handfasthet
- Frågande och förankrande beteende
- Förmåga att skapa laganda, coaching – Insikt i hela lagets styrkor och svagheter
- Vara resultatinriktad
- Synliggöra mål,  både operativa och beteendemässiga
- Vara prestationsinriktad
- Förmåga att ta tag i känslomässiga problem, empatiförmåga
- Leva som man lär, vara en god förebild


KROPPSSPRÅK, SÄTT OCH ORD

Det verbala språket utgör endast 7 % i kommunikationen människor emellan. Till 38 % kommunicerar vi med vårt sätt och våra attityder. Kroppsspråket utgör 55 %.

Det är viktigt att veta att vi även kommunicerar med våra känslor.

Om man genomför en beteendeutveckling innebär det starka konkurrensfördelar.


ÖPPENHET

Öppenhet är en norm för beteende som är viktig då man vill skapa positiva företagskulturer.

Fördelarna med öppna människor och öppna kulturer är många. Här är några av dem:

Ökad kontakt
Skapar motivation
Tar bort dubbelarbete
Skapar en rakare kommunikation, utan dubbla budskap
Mindre konflikter, ökar effektiviteten, ger energi. Man kan göra rätt saker i rätt situationer
Ökat engagemang
Lättare att ge feedback för att hjälpa varandra att utvecklas på det personliga planet.
Befrämjar humorn
Ökar förmågan att hantera konflikter
Tar bort spekulationer
Tar bort ”skitsnack”
Skapar positiva attityder och värderingar
Ökad respons benägenhet
Befrämjar driften på ett positivt sätt

med mera…..


SJÄLVINSIKT

”Vi är alla ledare över oss själva.” Vi har alla ett eget ansvar för våra val. Genom att reflektera över mitt eget beteende får jag större självinsikt. Ökad självinsikt innebär att jag kan välja att förändra mitt eget beteende, mina attityder och värderingar i den riktning jag själv önskar. Viljan att utvecklas är dock nödvändig och att jag har en förändringsbenägen attityd.


STRESSHANTERING

Många sjukdomar vi drar på oss idag har med stress att göra. Kroppen och psyket ger signaler om att något är fel med symptom som huvudvärk, trötthet, sömnsvårigheter, ont i magen, ont i hjärtat, oro, rädsla, ångest o s v. För att undvika dessa tillstånd kan man träna sig att förstå sig själv bättre, att förstå sina kroppsliga och psykologiska signaler och att tycka om och acceptera sig själv, d v s att få ökad självinsikt.


PRESTATIONSPSYKOLOGI

Vår förmåga att prestera bra beror på en kombination av tankar, känslor och energier, både medvetna och omedvetna. Självkännedom om hur man fungerar och reagerar i olika situationer är en fördel. Ett led i denna självkännedom är insikt i varför man genom negativt tänkande ofta kommer in i kamp- eller flyktsituationer. Genom att styra sina tankar på olika sätt kan man påverka sin prestation positivt.


”VATTNA TRÄDETS RÖTTER”

Att ”vattna trädets rötter” istället för att bara ”vattna bladen då och då” innebär att man tar reda på vad företaget/organisationen behöver förändra långsiktigt för att bli ännu bättre. Man gör detta genom att helt enkelt fråga alla medarbetare hur de upplever sin arbetsplats, såväl den fysiska arbetsmiljön som den beteendekopplade (trivsel, delaktighet etc). Ett nuläge synliggörs och ger alla inom företaget möjlighet att känna efter vad de vill utveckla. Sedan låter man alla vara delaktiga i att bestämma vilken handlingsplan, vilka gemensamma mål i beteende och operativt,  som ska sättas upp och arbetas mot.  På så sätt kommer kraften nedifrån ”trädets rötter” och inte enbart ”uppifrån” bladen.


SIQ

Se SIQs (Institutet för Kvalitetsutveckling) 13 grundläggande värderingar: Kundorientering, Engagerat ledarskap, Allas delaktighet, Kompetensutveckling, Långsiktighet, Samhällsansvar, Processorientering, Förebyggande åtgärder, Ständiga förbättringar, Lära av andra, Snabbare reaktioner, Faktabaserade beslut och Samverkan.